Privacyverklaring

Eva Rensman, Teksten| Eindredactie | Communicatieadvies, gevestigd Opsterland 47, 3524 CE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.evarensman.nl
info@evarensman.nl
Opsterland 47
3524 CE Utrecht
31 06 11095886

Verwerking persoonsgegevens
Eva Rensman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je haar deze gegevens zelf verstrekt. Het gaat om voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat Eva Rensman zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@evarensman.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Eva Rensman verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Persoonsgegevens worden ook verwerkt als het wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als het nodig is voor belastingaangifte.

Bewaren persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden, wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

Cookies
Deze site gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eva Rensman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Eva Rensman van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@evarensman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Eva Rensman een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Eva Rensman reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Eva Rensman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens
Eva Rensman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@evarensman.nl.